Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

W 2013 odbyła się pierwsza edycja konkursu na Najbardziej Podoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk PROPAN.

Nagrodzeni:

I MIEJSCE  – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

II MIEJSCE – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

III MIEJSCE – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krukowskiego PAN

Laureatom serdecznie Gratulujemy. Poniżej zamieszczamy tabelę zbiorczą zawierającą wyniki konkursu:

2013_PROPAN_WynikiKonkursu

Kapituła profesorska konkursu na najbardziej pro-doktorancki Instytut PAN obradowała w dniu 19 listopada 2013 roku w Warszawie w następującym składzie:

prof. Marek Chmielewski – wiceprezes PAN,

prof. Stanisław Filipowicz – dziekan wydziału I – nauk humanistycznych,

prof. Jerzy Duszyński – dziekan wydziału II – nauk o życiu,

prof. Marian Piotr Kaźmierkowski – dziekan wydziału IV – nauk technicznych.

Środowisko doktorantów PAN reprezentowali:

Alicja Puścian – przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN)

Krzysztof Krawiec – sekretarz i koordynator konkursu (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN).

Kapituła doktorancka konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut PAN obradowała w dniu
15 listopada 2013 roku w Łodzi w następującym składzie:

Ewelina Bobko – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN,

Lucyna Cieślik – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,

Bartłomiej Rachwał – Instytut Fizyki Jądrowej PAN,

Grzegorz Rutkowski – Instytut Historii PAN

Krzysztof Krawiec – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – sekretarz kapituły,

Dominik Walczak – koordynator konkursu członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów,

Alicja Puścian – obserwator z ramienia Rady Samorządu Doktorantów PAN.

Pytania bazowały na bliźniaczym konkursie PRODOK. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wyniosła 141. W wyzna­czo­nym­ ter­mi­nie ­spły­nę­ły 23­ wnio­ski,­ któ­re­ pod­da­no ­oce­nie.­ Ka­pi­tu­ła ­od­dziel­ną ­uwa­gę ­po­świę­ci­ła ­Cen­trum­ Fi­zy­ki­ Teo­re­tycz­nej któ­re ­nie ­pro­wa­dzi ­studiów ­dok­to­ranc­kich, ­ale ­za­trud­nia­ asy­sten­tów ­(mło­dych­ na­ukow­ców)­ na etat ­na­uko­wy, ­któ­rzy chcą ­re­ali­zo­wać dok­to­rat ­w jed­no­st­ce ­(ich­ wnio­sek ­nie­ zo­stał­ uwzględ­nio­ny ­w ostatecznej liście rankingowej).

Na podstawie ocenionych formularzy Kapituła Konkursowa opracowała wstępne rekomendacje dobrych praktyk podoktoranckich w Instytutach. Są to m.in.:

  • Coroczny konkurs na najlepszą pracę seminaryjną w danym roku akademickim.
  • Możliwość konsultowania spraw formalno – prawnych z radcą prawnym instytutu.
  • Dostęp do prywatnej opieki medycznej.
  • Dofinansowanie kart MultiSport, wynajmu hali sportowej, siłowni, karnetów do teatru, filharmonii, kina, finansowanie kart ISIC.
  • Oddzielna komórka w instytucie do spraw przygotowania oraz obsługi finansowej grantów.
  • Wydzielona komórka w administracji ds. doktorantów.
  • Promowanie współpracy z przemysłem (np. pomoc w znalezieniu partnerów przemysłowych).

 

Wyniki konkursu ukazały się również na stronie perspektywy.pl:

http://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1435%3Adoktoranci-wybrali-najlepsze-uczelnie-i-instytuty&catid=24&Itemid