Akty prawne

Ustawa 2.0.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Regulacje dotyczące Szkolnictwa Wyższego w Polsce.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym ze zmianami


Regulacje dotyczące działalności Polskiej Akademii Nauk.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk


Regulacje dotyczące nadawania stopni naukowych oraz tytułów naukowych.

Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach


Regulacje dotyczące finansowania Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki


 Regulacje dotyczące pomocy społecznej.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


Regulacje dotyczące świadczeń rodzinnych.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych