Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

PROPANW 2013 roku Rada Samorządu Doktorantów PAN przy współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów zorganizowała pierwszą edycję konkursu na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk PROPAN.  Każdą z jednostek naukowych PAN prowadzącą studia doktoranckie poddano ocenie
w następujących obszarach:

I. Wpływ doktorantów na proces ich kształcenia (kształt programu studiów, dostępność lektoratów języków obcych).

II. Zabezpieczenie socjalne (ilość, wysokość oraz tryb przyznawania stypendiów doktoranckich, zasady przyznawania kwaterunku w domach studenckich).

III. Wspieranie aktywności młodego naukowca (przyznawanie doktorantom dotacji na badania własne
z różnych źródeł, inicjatywy szkoleniowe i organizacyjne przy pozyskiwaniu grantów oraz wymianie międzynarodowej doktorantów,  poziom obsługi administracyjnej oraz zasady korzystania z zasobów bibliotecznych).

IV. Samorządność doktorancka (zapewnienie bazy materialnej dla działań samorządowych m.in. pomieszczenia, budżetu, adresu na stronie www uczelni, aktywność własna samorządów na polu naukowym, kulturalnym i integracyjnym).

V. Wspieranie doktorantów z niepełnosprawnością.

VI. Inne (preferowana forma studiów oraz rozwiązania unikatowe niemieszczące się
w zakresie poprzednich pytań).

 

Regulamin konkursu PROPAN edycja 2013