Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Pragniemy serdecznie podziękować Wrocławskiemu Parkowi Technologicznemu (WPT) za wkład w VII Konferencję Doktorantów PAN (KonDokPAN 2023), która odbyła się w dniach 13-15.10.2023 w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

Wrocławski Park Technologiczny to instytucja otoczenia biznesu, która wspiera firmy działające w każdej skali. Jest największym parkiem technologiczny w Polsce. WPT zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości poprzez oferowane produkty biznesowe takie jak wynajem infrastruktury biurowej, produkcyjnej i laboratoryjnej oraz świadczenie usług biznesowych w zakresie m.in. pozyskiwania dofinansowań, wdrażania innowacji czy inkubacji przedsiębiorstw. Na terenie WPT działa ponad 220 firm, zatrudniających ponad 2000 osób.

Odwiedź: https://www.technologpark.pl/ aby uzyskać więcej informacji.We would like to sincerely thank the Wrocław Technology Park (WPT) for their contribution to the 7th Conference of Doctoral Students of the PAS (KonDokPAN 2023), which took place from October 13th to October 15th, 2023, at the Institute of Low Temperature and Structural Research PAS in Wrocław.


Wroclaw Technology Park (WPT) is a business environment institution that supports companies operating on any scale. They are the largest technology park in Poland. WPT is engaged in supporting entrepreneurship through offered business products such as office, production, and laboratory infrastructure rental, as well as providing business services in areas such as acquiring funding, implementing innovations, and incubating businesses, among others. Within the WPT area, there are over 220 companies employing over 2,000 people.

Visit: https://www.technologpark.pl/ for more information.