Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

FPM

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z przyjętą tradycją, zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Tytułowa problematyka koncentruje się na świadczeniach, o których mowa w art. 173 i 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także wokół stypendiów doktoranckich i tzw. projakościowych.

Zgodnie z przyjęta konwencją, konferencja adresowana jest do osób na co dzień zajmujących się pomocą materialną i odpowiedzialnych za ten system w szkołach wyższych oraz instytutach Polskiej Akademii Nauk.
Odnotowania wymaga fakt, że ubiegłoroczna edycja zgromadziła 150 osób z całej Polski, czyniąc z naszej konferencji największe tego rodzaju przedsięwzięcie w kraju. Wskazać również należy na inne wyróżniki: wysoką jakość oraz umiarkowaną cenę w porównaniu do ofert podmiotów komercyjnych. Wychodzimy bowiem z założenia, że edukacja i dokształcanie kadr, ale również wymiana dobrych praktyk jest szczególnie istotna w procesie przyznawania szeroko rozumianej pomocy materialnej. Realizując misję akademicką upowszechniania wiedzy do udziału w konferencji zapraszamy najlepszych specjalistów odpowiedzialnych za poszczególne segmenty pomocy materialnej.

Wykład otwierający konferencję wygłosił jeden z największych znawców tytułowej problematyki – Pan Prof. Jan Paweł Tarno z Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Patronat nad tegoroczną edycją objęli:

Pan Prof. Wiesław Banyś – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Pan Prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk,
Pan Prof. Roman Hauser – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Pan Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województa Kujawsko-Pomorskiego,
Pan Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia,
Pan Prof. Tomasz Justyński – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Program konferencji uwzględnia m.in. takie zagadnienia, jak: podział funduszu pomocy materialnej, status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej, zasady pracy organów stypendialnych, katalog świadczeń i ich przesłanki, zasady obliczania dochodu, kryteria stypendiów o charakterze motywującym, postępowanie administracyjne, ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej, odpowiedzialność dyscyplinarna i karna.
Wskazać również należy, że w stosunku do poprzednich edycji zmodyfikowano nieco formułę konferencji: ograniczono liczbę miejsc, wprowadzono zajęcia warsztatowe w niewielkich grupach. Do charakteru zajęć dostosowano również materiały szkoleniowe. Przewidziano także podział na grupy ze względu na stopień zaawansowania uczestników w proces pomocy materialnej.

Przyjęta tradycja sprawia, że podczas konferencji zostanie zaprezentowana nowa publikacja o charakterze praktycznego komentarza do przepisów o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – pierwsza taka praca na rynku wydawniczym!
Do zobaczenia w Toruniu!

Jacek Pakuła

 

http://fpm.umk.pl/pl/konf-szkoleniowa